Vedtægter

Vedtægter for Halsnæs Tangoforening

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Halsnæs Tangoforening.

Foreningens hjemsted er Halsnæs Kommune.

§ 2. Formål

Foreningens formål er, under Folkeoplysningsloven 854 af 11/07/2011, at fremme kendskabet til og interessen for Argentinsk Tango som dans og kommunikation samt skabe muligheder for at lære at danse og øve Argentinsk Tango.

Formålet fremmes gennem intro-arrangementer, undervisning, workshops og Practicas (øvetid).

§ 3. Medlemmer

Enhver, der vil fremme formålet og betaler kontingent, kan optages som medlem af foreningen.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 1. Generalforsamlingen afholdes hvert år i 1. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel.
 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 3. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.
 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Fremlæggelse og godkendelse af budget
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg af formand
  9. Valg af bestyrelse, suppleanter og bilagskontrollant
  10. Eventuelt.

§ 5. Valg af bestyrelse og bilagskontrollant

Valg til bestyrelsen og som bilagskontrollant kan kun finde sted for medlemmer, som er til stede ved generalforsamlingen, eller som skriftligt har givet tilsagn om opstilling. Formanden vælges ved direkte valg på generalforsamlingen i lige år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Suppleant(er) og bilagskontrollant vælges for 1 år ad gangen.

§ 6. Bestyrelsen

Bestyrelsen udgør 3-5 personer samt 1-2 suppleanter. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Forretningsbestyrelsen (den daglige ledelse) består af formand, næstformand og kasserer.

§ 7. Økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 8. Tegning

Formanden og evt. næstformanden tegner foreningen udadtil.

§ 9. Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt forelægges den siddende bestyrelse. Forslaget sendes derefter ud til orientering/høring hos medlemmerne, som har en uge til at fremkomme med kommentarer.

Forslaget sættes derefter på dagsordenen for den kommende generalforsamling. Beslutning om vedtægtsændringer kan foretages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller 10 % af medlemmerne, dog mindst fem medlemmer, ønsker det.

§ 11. Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan kun finde sted på Generalforsamlingen. Det skal fremgå af dagsordenen, at opløsning af foreningen er et punkt på dagsordenen. Der skal være et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer, for at foreningen kan opløses.

Ved opløsning af foreningen tilfalder en evt. formue Aktivitetshuset Paraplyen, Frederiksværk.

 

Således vedtaget på Stiftende Generalforsamling d. 23. august, 2012.
Ændringer i paragrafferne 5 og 6 vedtaget på ordinær generalforsamling d. 26. februar 2015