Vedtægter

Vedtægter for Halsnæs Tangoforening

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Halsnæs Tangoforening.
Foreningens hjemsted er Halsnæs Kommune.

§ 2. Formål

Foreningens formål er, under Folkeoplysningsloven 854 af 11/07/2011, at fremme kendskabet til og interessen for Argentinsk Tango som dans og kommunikation samt skabe muligheder for at lære at danse og øve Argentinsk Tango.

Formålet fremmes gennem intro-arrangementer, undervisning, workshops og Practicas (øvetid).

§ 3. Medlemmer

Enhver, der vil fremme formålet og betaler kontingent, kan optages som medlem af foreningen.

Kontingent betales for en sæson ad gangen, hvor sæsonen løber fra 1. september til 31. august. Medlemskab ophører automatisk ved manglende betaling af kontingent.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 1. Generalforsamlingen afholdes hvert år i 1. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel.
 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 3. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.
 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  1. Valg af referent
  1. Formandens beretning
  1. Regnskabsaflæggelse
  1. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
  1. Behandling af indkomne forslag
  1. Valg af bestyrelse, suppleanter og bilagskontrollant
  1. Eventuelt.

Medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, forudsat at kontingent er betalt senest 1. januar.

§ 5. Valg af bestyrelse og bilagskontrollant

Valg til bestyrelsen og som bilagskontrollant kan kun finde sted for medlemmer, som er til stede ved generalforsamlingen, eller som skriftligt har givet tilsagn om opstilling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Suppleant(er) og bilagskontrollant vælges for 1 år ad gangen.

§ 6. Bestyrelsen

Bestyrelsen udgør 3-5 personer samt 1-2 suppleanter. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Forretningsbestyrelsen (den daglige ledelse) består af formand, næstformand og kasserer.

I behandlingen af beslutningssager, hvor der kan rejses tvivl om et bestyrelsesmedlems habilitet, afgør bestyrelsen om vedkommende kan deltage i behandlingen af sagen.

§ 7. Økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 8. Tegning

Formanden og evt. næstformanden tegner foreningen udadtil.

§ 9. Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt forelægges den siddende bestyrelse. Forslaget sendes derefter ud til orientering/høring hos medlemmerne, som har en uge til at fremkomme med kommentarer.

Forslaget sættes derefter på dagsordenen for den kommende generalforsamling. Beslutning om vedtægtsændringer kan foretages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller 10 % af medlemmerne, dog mindst fem medlemmer, ønsker det.

§ 11. Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan kun finde sted på Generalforsamlingen. Det skal fremgå af dagsordenen, at opløsning af foreningen er et punkt på dagsordenen. Der skal være et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer, for at foreningen kan opløses.

Ved opløsning af foreningen tilfalder en eventuel formue ”Paraplyens Venner”, Aktivitetshuset Paraplyens støtteforening, Frederiksværk.

Således vedtaget på Stiftende Generalforsamling d. 23. august, 2012.

Ændringer i §5 og §6 vedtaget på ordinær generalforsamling 26. februar 2015.

Ændringer i §4, §5 og §6 vedtaget på ordinær generalforsamling 20. marts 2018.

Ændringer i §3, §4 og §11 vedtaget på ordinær generalforsamling 15. marts 2023.